Vitajte na hlavnej stránke ISMOKL. Prihláste sa, alebo vytvorte novú objednávku.

Webový portal www.ISMOKL.sk zabezpečuje prevádzku informačného systému pre mimoriadne objednávanie kategorizovaných liekov (ISMOKL) niektorých zmluvných držiteľov registrácie liekov, ktorá im vyplýva z ustanovení zákona č. 306/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (ďalej len ZÁKON). ISMOKL je prevádzkovaný výhradne pre kategorizované lieky zmluvných držiteľov registrácie liekov, ktoré sú identifikované kódom ŠÚKL, skratkou výrobcu (podľa databázy s názvom “Zoznam skratiek výrobcov liekov”) a platného zoznamu kategorizovaných liekov, ktoré sú mesačne aktualizované a zverejňované na portáli MZ SR.


UPOZORNENIE: v prípade nefunkčnosti portálu volajte na tel. číslo: +421 313 212 000


Zadaním kódu ŠUKL lieku na portáli ISMOKL zistí lekáreň či je možné daný kategorizovaný liek mimoriadne objednať, resp. či je portál prevádzkovaný pre príslušného zmluvného držiteľa registrácie lieku. Ak po zadaní kódu lieku portál oznámi “NEZNÁMY DRŽITEĽ” je zrejmé, že informačný systém nie je prevádzkovaný pre držiteľa registrácie zadaného lieku alebo liek nie je kategorizovaný v čase zadania jeho kódu na portáli. Informácie kde môžete objednať ostatné alebo iné kategorizované lieky nájdete na portáli MZ SR napríklad: www.mzsr.sk alebo www.health.gov.sk. Podmienkou používania portálu ISMOKL je registrácia lekárne ako odberateľa zadaním povinných údajov IČO, PZS a doplňujúcich kontaktných údajov nevyhnutných pre jeho identifikáciu, vystavenie dodacích a daňových dokladov a doručenie liekov lekárni. Po registrácii na portáli obdrží lekáreň prihlasovacie heslo, ktoré je zaslané na kontaktný e-mail, ktorý je zároveň prihlasovacím menom. Po prihlásení sa na portál lekáreň môže upraviť svoje kontaktné údaje, meno, heslo a má prehľad o podaných objednávkach a stave ich vybavenia. Registrovaná lekáreň môže v súlade so ZÁKONOM objednávať na portáli ISMOKL len kategorizované lieky zmluvných držiteľov registrácie liekov ak sú splnené tieto podmienky:

 • kategorizovaný liek nie je môžné zabezpečiť obvyklou cestou od držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov
 • lekáreň priloží k objednávke naskenovaný (odfotený) anonymizovaný recept v štandartných formátoch PDF, JPEG, BMP, ktoré sú čítateľné tak aby údaje na recepte boli overiteľné
 • anonymizovný recept obsahuje čitateľné údaje ktoré sú zhodné s údajmi zadanými pri vytvorení objednávky lekárňou, Ide o údaje: číslo receptu, kód ŠÚKL (resp. správne príslušné kódy ŚÚKL predpísaných liekov), počet predpísaných liekov a dátum vystavenia receptu
 • dátum vystavenia receptu nie je starší ako 6 dní od dátumu podania objednávky resp. jeho platnosť neuplynie pred dátumom možnej dodávky lieku do lekárne
 • nezačalo konanie na vyradenie kategorizovaného lieku z kategorizácie


Portál ISMOKL automaticky odmietne zaevidovať mimoriadnu objednávku ak:

 • nejde o aktuálne kategorizovaný liek niektorého zo zmluvných držiteľov registrácie liekov, pre ktorého je portál prevádzkovaný
 • platnosť receptu uplynie pred možným temínom dodávky
 • číslo receptu už bolo zadané v inej objednávke (duplicita) registrovanej na portáli
 • kategorizovaný liek je bežne dostupný v distribúcii
 • lekáreň nepriloží k objednávke anonymizovaný recept v požadovanom formáte, ktorý je čitateľný a z ktorého je možné overiť požadované údaje: číslo receptu, kódy ŠÚKL predpísaných liekov, množstvo liekov a dátum vystavenia receptu
 • ak začalo konanie na vyradenie kategorizovaného lieku


Prevádzkovateľ portálu ISMOKL odmietne zaevidovanú mimoriadnu objednávku ak:

 • údaje na anonymizovanom recepte ako číslo receptu, kódy ŠÚKL predpísaných liekov, množstvo liekov a datum vystavenia receptu sú nečitateľné alebo nezhodné s udajmi zadanými pri vytvorení objednávky na portáli ISMOKL,
 • na recepte je uvedené “HRADÍ CHORÝ”,
 • začalo konanie na vyradenie lieku z kategorizácie
 • objednávaný liek je nedostupný.


Po zaevidovaní mimoriadnej objednávky potvrdí prevádzkovateľ portálu lekárni mailom (na lekárňou zadanú mailovú adresu) zamietnutie alebo prijatie objednávky. V prípade zamietnutia prevádzkovateľ uvedie aj dôvod zamietnutia objednávky.
Upozornenie !!!
Pozor, za zaslanie neanonymizovaného receptu hrozí uloženie pokuty od Ministerstva zdravotníctva SR vo výške od 5 000 do 100 000 EUR!

Dodanie a doručenie mimoriadne objednaného kategorizovaného lieku: Na základe potvrdenej a nezamietnutej mimoriadnej objednávky bude objednaný liek dodaný a doručený do lekárne, pričom lekáreň má povinnosť takto objednaný liek prevziať, Vzhľadom na hrozace pokuty lekárni ako aj distributérovi a držiteľovi registrácie si treba zvlášť uvedomiť, že v prípade mimoriadnych objednávok podaných tesne pred víkendom poobede v piatok alebo rôznymi sviatkami (dni pracovného voľna alebo pokoja) existuje pre distributérov možnosť dodať lieky len v priebehu víkendu alebo týchto sviatkov mimo bežných rozvozov. Preto objednané lieky môžu byť dodané lekárni kedykoľvek počas 48 hodín od registrácie mimoriadnej objednávky aj mimo pracovných alebo otváracích hodín lekárne počas dní pracovného voľna alebo pokoja (aj v noci) pričom zodpovednosť zabezpečiť prevzatie liekov je na lekárni.
Upozornenie !!!
V prípade neprevzatia dodávky objednaného lieku lekárni hrozí sankcia v zmysle ZÁKONA od Ministerstva zdravotníctva SR vo výške od 5 000 do 100 000. EUR.


Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť LLARIK s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 12798/T, IČO: 36 243 701, Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď, kontakt: ismokl@llarik.sk