Všeobecné obchodné podmienky

Predmet

Všeobecnými obchodnými podmienkami je upravovaná služba portálu, ktorá užívateľovi umožňuje:

Poskytovateľovi zdravotníckej starostlivosti (ďalej PZS) podľa ustanovení zákona č. 306/2016 Z.z.

 • evidenciu kontaktov
 • evidenciu objednávok, ich potvrdenie po doručení
 • zálohovanie objednávok

Distribútorovi poverenému držiteľom registrácie podľa ustanovení zákona č. 306/2016 Z.z.

 • evidenciu obchodných partnerov a kontaktov, realizáciu mailingu partnerom, realizáciu zasielania upozorňovacích SMS
 • vytvorenie zoznamu skratiek výrobcov pre ktorých zabezpečuje plnenie
 • evidenciu objednávok od PZS, ich potvrdenie poprípade, zamietnutie
 • zálohovanie objednávok

Registrácia

Na využitie služby portálu je nutná registrácia užívateľa. Registrácia prebieha nasledovne: vyplnením a odoslaním základných registračných údajov na stránke www.ismokl.sk.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré poskytne užívateľ prevádzkovateľovi portálu budú spracované a použité len na účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi užívateľom a prevádzkovateľom portálu. Užívateľ poskytne prevádzkovateľovi portálu len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre prácu s portálom a na fakturačné účely. Osobné údaje podliehajú ochrane v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Užívateľ týmto súhlasí so spracovaním a uložením jeho osobných údajov do internej databázy klientov prevádzkovateľa.

Autorské práva

Portál prevádzkovateľa a všetky práva, najmä práva vlastnícke, sú chránené v zmysle ustanovení zákona č.185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších zákonov. Štruktúra a zdrojový kód portálu sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa a nesmú sa kopírovať ani inak zneužívať.

Cena

Ceny za využívanie jednotlivých služieb portálu sú uvedené a účtované podľa platného cenníka, ktorý je zverejnený na portáli. Prevádzkovateľ portálu má právo na zmenu štruktúry a výšky cien za využívanie služieb portálu. Oznámenie o zmene štruktúry a výšky cien za využívanie služieb portálu má prevádzkovateľ povinnosť zverejniť na portáli minimálne mesiac dopredu pred vstúpením nového cenníka do platnosti. Pokiaľ užívateľ nesúhlasí so zvýšením cien v zmysle nového cenníka, má právo ukončiť využívanie služieb portálu.

Platba

Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. Platba za využívanie portálu prebieha na základe vystavenej faktúry prevádzkovateľom na základe objednávky distribútora. Zaevidovanie platby je nevyhnutnou podmienkou na sprístupnenie služieb portálu.

Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ portálu prijíma reklamácie súvisiace s funkčnosťou jednotlivých služieb portálu. Reklamácie súvisiace s rýchlosťou, dostupnosťou alebo kvalitou internetového pripojenia jednotlivých užívateľov nezakladajú právo na reklamáciu služieb portálu. Reklamácie podávajú užívatelia písomne na emailové adresy zverejnené na portáli. Prevádzkovateľ portálu má povinnosť vyjadriť sa k reklamácii do 7 dní od jej obdržania.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má právo:

 • zmeniť technologické riešenie portálu v priebehu zmluvného vzťahu, ak poskytne rovnakú kvalitu služieb ako riešenie pôvodné
 • zaviesť dodatočné spôsoby ochrany portálu, ak je to potrebné z dôvodu zvýšenia bezpečnosti alebo ochrany používateľa
 • zmeniť fakturačné obdobie
 • pravidelne informovať užívateľa o službách, produktoch a iných aktivitách
 • na nevyhnutný čas prerušiť poskytovanie služieb portálu bez predošlého upozornenia:
  • z dôvodov závažných organizačných, technických alebo prevádzkových, napr. z dôvodu štrajkov, havárií charakteru živelných pohrôm, z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií, brannej pohotovosti štátu a podobne, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, alebo v prípade údržby, opravy a reštrukturalizácie portálu, ako aj v prípade vykonania opráv, servisu a údržby telekomunikačných zariadení
  • z dôvodu inštalácie upgradov a opravných modulov

Práva a povinnosti užívateľa

Užívateľ portálu je povinný:

 • používať portál podľa písomných pokynov a návodov prevádzkovateľa a pritom dodržiavať princípy dobrých mravov a verejného poriadku
 • oznamovať po celú dobu využívania portálu zmenu fakturačných údajov
 • zabrániť šíreniu počítačových vírusov akéhokoľvek druhu, prenikaniu cez sieť do iných systémov a služieb poskytovaných na Internete
 • zabrániť prístup tretím osobám k službám portálu bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa portálu
Užívateľ portálu má právo:
 • na využívanie služieb portálu v rozsahu a za cenu podľa predplatenej výšky
 • bezplatné odstránenie porúch vzniknutých počas prevádzky portálu, ktoré nezavinil
 • vrátenie pomernej časti ceny za čas nefunkčnosti portálu v prípade zavinenia prevádzkovateľom

Etický kódex

Užívateľ pri využívaní služieb portálu je povinný dodržiavať nasledovné pravidlá:

 • užívateľ nesmie využiť portál na podporu, vytvorenie možnosti, alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t. j. aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slušnosti, najmä však na prenos urážlivej, obťažujúcej alebo zlomyseľnej komunikácie, alebo na šírenie poplašnej správy alebo výhražných informácií
 • užívateľ nesmie vyvinúť akúkoľvek snahu na narušenie portálu, vrátane akéhokoľvek pokusu o získanie neoprávneného prístupu do portálu, jeho preťaženie, alebo narušenie integrity
 • užívateľ nesmie prostredníctvom portálu zasielať nevyžiadanú elektronickú pošt
 • užívateľ portálu je zodpovedný za to, že údaje vložené do portálu nie sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky
 • užívateľ nesmie prostredníctvom portálu páchať trestnú činnosť, podporovať ani kryť trestnú činnosť, legalizovať príjmy z trestnej činnosti, podporovať alebo kryť medzinárodný terorizmus, propagovať politickú rasovú alebo náboženská neznášanlivosť, vyvolávať verejné pohoršenie, porušovať ľudské práva a slobody, porušovať občianske práva tretích osôb

Zodpovednosť za škodu

 • Prevádzkovateľ aj užívateľ zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku zavineného porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ aj užívateľ nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzkovania portálu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za zníženie kvality alebo výpadky služby spôsobené treťou stranou.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností charakteru vyššej moci.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú užívateľovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením parametrov portálu.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah informácií a údajov, ktoré si užívateľ ukladá na portáli.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za užívateľove dáta uložené na portáli, zneužité tretími stranami.
 • Užívateľ zodpovedá za zneužitie prístupových kódov zverených mu pri využívaní portálu.
 • Na ostatné prípady zodpovednosti za škodu sa primerane vzťahujú ustanovenia slovenského právneho poriadku.

Trvanie a ukončenie zmluvy

Právo na využívanie služieb portálu vzniká užívateľovi na základe zaplatenia ceny za ním zvolené služby portálu. Užívateľ si môže predplatiť služby portálu na príslušné fakturačné obdobie. Nezaplatením ceny za využívanie služieb portálu zaniká užívateľovi právo využívať služby portálu.